Rekisteröitymällä Lähilogistiikan intranetin käyttäjäksi hyväksyn seuraavat ehdot ja säännöt:

 

  1. Rekisteröitymislomake on täytettävä ajantasaisilla tiedoilla. Tietojen muuttuessa on tiedot päivitettävä sivuston ”omat tiedot” -osioon.
  2. Lähilogistiikan intranetissa olevaa sisältöä ja ei saa jakaa kolmansille osapuolille ilman Lähilogistiikan lupaa.
  3. Kuljettajakortin numeron muuttuessa kuljettaja on velvollinen ilmoittamaan asiasta osoitteeseen intra@lahilog.fi.
  4. Lähilogistiikalla on oikeus poistaa näitä ehtoja ja sääntöjä rikkoneiden rekisteröitymiset.
  5. Lähilogistiikka poistaa automaattisesti Lähilogistiikan intranetin tunnukset kuljettajalta, jonka kuljettajakortti/kuljettajanumero on laadunvalvonnan toimesta suljettu joko kokonaan tai toistaiseksi.
  6. Lähilogistiikka poistaa Lähilogistiikan tunnukset kuljettajilta, jotka eivät ole enää aktiivisesti ajossa.
  7. Lähilogistiikan intranetin käyttäjät ovat automattisesti Lähilogistiikan sähköpostilistoilla tiedottamista varten.
  8. Lähilogistiikalla on oikeus muuttaa näitä ehtoja ja sääntöjä.


Lähilogistiikan henkilötietojen käsittely
Tällä sivulla annamme sinulle kokonaiskuvan siitä, miten käsittelemme henkilötietojasi. Toimintamme
perustuu luottamukseen asiakkaiden ja muiden sidosryhmiemme kesken. Olemme sitoutuneet suojamaan
yksityisyyttäsi. Noudatamme kaikessa toiminnassamme voimassa olevaa henkilötietojen käsittelyyn
liittyvää lainsäädäntöä ja lisäksi kunnioitamme odotuksiasi tietojesi käsittelyssä.
Kaikki tiedot, jotka annat meille pysyvät luottamuksellisina. Meille on ensisijaisen tärkeää, että
asiakkaamme sekä muut sidosryhmämme ymmärtävät ja saavat läpinäkyvästi tietoa siitä, miten käytämme
heidän henkilötietojaan.

Henkilötietojen käsittelyn yleisperiaatteet
Noudatamme toiminnassamme seuraavia henkilötietojen käsittelyn yleisperiaatteita:
Lainmukaisuus, kohtuullisuus ja läpinäkyvyys
Henkilötietojen käsittelylle on oltava aina oikeusperuste, jonka perusteella tietoja käsitellään.
Henkilötietoja käsitellään lisäksi aina asianmukaisesti ja kannaltasi läpinäkyvästi.

Käyttötarkoitussidonnaisuus
Henkilötiedot kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten, eikä niitä saa käsitellä
myöhemmin näiden tarkoitusten kanssa yhteensopimattomalla tavalla.

Tietojen minimointi
Lähilogistiikka kerää ja käsittelee ainoastaan henkilötietoja, joita tarvitaan tietyn palvelun, tuotteen tai
muun toiminnan tuottamiseksi.

Täsmällisyys
Lähilogistiikka varmentuu kohtuullisilla toimenpiteillä epätarkkojen tai virheellisten henkilötietojen
poistamisesta tai oikaisemisesta.

Säilytyksen rajoittaminen
Lähilähilogistiikka poistaa tarpeettoman henkilötiedon ilman aiheetonta viivytystä.

Eheys ja luottamuksellisuus
Henkilötietoja käsitellään asianmukaisesti turvallisuus huomioiden. Tietoja suojataan luvattomalta ja
lainvastaiselta käsittelyltä sekä vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, tuhoutumiselta tai
vahingoittumiselta.

Osoitusvelvollisuus
Lähilogistiikka varmistuu siitä, että se pystyy osoittamaan, että se toimii edellä mainittujen periaatteiden
mukaisesti.

Mitä henkilötietoja keräämme ja käsittelemme?
Keräämme sinusta vain tiettyihin laillisiin käyttötarkoituksiin tarpeellisia tietoja. Keräämme tietoja suoraan
sinulta, ollessasi yhteydessä meihin ja käyttäessäsi palveluitamme.

Miksi käsittelemme henkilötietojasi?
Käsittelemme henkilötietojasi vain niihin laillisiin käyttötarkoituksiin, joihin tiedot on kerätty. Tietojasi
voidaan käsitellä muun muassa tarjotaksemme sinulle palvelujamme ja hoitaessamme
asiakassuhdettamme tai hoitaessamme työsuhteeseen tai muuhun sopimussuhteeseen liittyviä velvoitteita.

Millä perusteella käsittelemme henkilötietojasi?
Kaikki henkilötietojen käsittely perustuu aina tietosuojalainsäädännössä esitettyyn yhteen tai useampaan
oikeusperusteeseen. Näitä oikeusperusteita ovat muun muassa: suostumus, rekisterinpitäjän oikeutettu
etu, sopimuksen täytäntöönpano ja laillinen velvoite.
Kuka käsittelee henkilötietojasi?
Tietoihisi pääsevät ainoastaan ne henkilöt, joiden työtehtävien suorittaminen vaatii pääsyn tietoihisi
pääsyä. Käytössämme olevat tietojärjestelmät tukevat käyttöoikeuksien hallintaa, jonka avulla hallitaan
henkilötietojesi käsittelyä. Lisäksi koulutamme henkilökuntaamme säännöllisesti ja he ymmärtävät
luottamuksen ja yksityisyydensuojan merkityksen. Näin turvaamme tietojesi luottamuksen koko niiden
elinkaaren ajan.
Lähilogistiikka käyttää ulkopuolisia palveluntarjoajia henkilötietojen käsittelyn tukena, esimerkiksi IT
järjestelmien ylläpitoon ja kehitykseen. Nämä palveluntarjoajat käsittelevät henkilötietoja Lähilogistiikan
toimeksiannosta. Tietojen käsittelyssä noudatetaan aina voimassa olevaa lainsäädäntöä ja Lähilogistiikan
ohjeistusta. Ohjeistusten noudattaminen taataan muun muassa organisaatioiden välillä olevien sopimusten
avulla. Emme salli kolmansien osapuolten myydä tai käyttää tietojasi omiin tarkoituksiinsa.

Miten suojaamme henkilötietosi?
Tietojasi suojataan asianmukaisten teknisten ja organisatoristen toimenpiteiden avulla. Näitä suojakeinoja
ovat muun muassa seuraavat:
-Tiedot sijaitsevat kulunvalvonnalla suojatuissa tiloissa
-Tietojen käyttö on rajattu käyttövaltuuksin
-Tietojen käyttö on ohjeistettu organisaatiossa
-Tietojen käsittelyyn ja tietosuojaan liittyvät toimintatavat koulutetaan työntekijöille
-Tiedot on varmennettu ja suojattu asianmukaisesti
Lähilogistiikalla on olemassa toimintatavat, joiden avulla hallitaan epätodennäköisiä, mutta mahdollisia
henkilötietojen tietoturvaloukkauksia. Näiden toimintatapojen tarkoituksena on tunnistaa mahdollisimman
tehokkaasti henkilötietoihin kohdistuva tietoturvaloukkaus ja minimoida siihen liittyvät vahingot.
Henkilötietojen tietoturvaloukkauksella tarkoitetaan tietoturvaloukkausta, jonka seurauksena
henkilötietoja päätyy sellaisen henkilön käsiin, jolla ei ole niiden käsittelyyn oikeutta tai ne esimerkiksi
tuhoutuvat. Ilmoitamme henkilötietojen tietoturvaloukkauksista aina tietosuojaviranomaiselle, sekä
 

Etusivulle